Previous
Next

Tin NBTPC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

              CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

           ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Ngày 07/6/2024, Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tổng số cổ đông của Công ty là 456 cổ đông  đông, đại diện 12.865.500 cổ phần có quyền biểu quyết. Tham dự Đại hội có 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 10.873.540 cổ phần (tỷ lệ 84,517%) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại diện Tổng công ty phát điện 3 có bà Nguyễn Thị Hải Yến- Thành viên HĐQT, Tổng Công ty Phát điện 3; ông Nguyễn Thanh Trùng Dương- Chủ tịch HĐQT Công ty, Phó Tổng Giám đốc  Tổng Công ty Phát điện 3 và đại diện các Ban của Tổng Công ty Phát điện 3; Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và trưởng phó các đơn vị trong Công ty.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2023, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời giải quyết những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo các hoạt động của Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, các nghị quyết, quyết định của HĐQT được       thông qua và ban hành đều trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT; thường xuyên duy trì việc kiểm tra, kiểm toán, giám sát đối với các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

Năm 2023, ban điều hành đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông đề ra, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. 

-         Sản lượng điện: 404,89 triệu kWh (đạt 112,47% KH).

-         Tổng doanh thu: 942.713,61 triệu đồng (đạt 110,45% KH).

-         Tổng lợi nhuận sau thuế: 8.639,23 triệu đồng (đạt 112,32% KH).

    -    Cổ tức: 5% (đạt 100%KH)

Công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và PCTT&TKCN được Công ty thực hiện và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Trong năm không để xảy ra sự cố về lao động, môi trường.

Đại hội được nghe ý kiến đóng góp xây dựng và những giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến- Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu và ghi nhận kết quả đạt được của Công ty năm 2023 và chỉ ra những khó khăn cần khắc phục trong năm 2024.

Năm 2024, trên cơ sở khả năng và nhu cầu của hệ thống điện Miền Bắc thiếu hụt về nguồn trong các tháng mùa khô, số lao động trực tiếp của Công ty thiếu hụt so với biên chế, một số thiết bị trong các năm gần đây chưa được thay thế đồng bộ. Giá cả vật tư và một số chi phí phục vụ sản xuất dự báo sẽ tăng thêm.

           Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

-         Tổng sản lượng điện:  425 triệu kWh.

-         Tổng lợi nhuận sau thuế: 6.738,41 triệu đồng.

-         Cổ tức dự kiến: 3%.

 

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương- Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu cổ đông

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đề ra mục tiêu và những giải pháp trọng tâm, cụ thể: Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản trị, điều hành Công ty và các chỉ tiêu kinh tế, tài chính được đại hội đồng cổ đông giao. Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, kinh tế. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp thiết bị máy móc, nâng cao độ sẵn sàng của thiết bị, đáp ứng nhu cầu điện năng của hệ thống điện quốc gia. Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 

 Đại hội cũng đã biểu quyết về chủ trương xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án NMĐ khí linh hoạt với chủ đầu tư là Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình gắn với lộ trình dừng NMNĐ Ninh Bình. Thúc đẩy UBND tỉnh Ninh Bình và các cấp có thẩm quyền về việc bổ sung dự án NMĐ linh hoạt tại Ninh Bình vào kế hoạch thực hiện QHĐ-VIII, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đầu tư Dự án sau khi được giao làm Nhà đầu tư.

TAGS:
Xuất bản: 12/06/2024 03:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015