Previous
Next

Tin NBTPC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng quản trị công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình. Ngày 07/12/2018, tại hội trường gác 4- nhà điều hành - Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 18 cổ đông đại diện sở hữu và ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.957.052/12.865.500 cổ phần, chiếm 85,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Về dự Đại hội có ông Trương Quốc Phúc- Ủy viên HĐQT- Tổng Công ty Phát điện 3- công ty cổ phần, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đại điện các đơn vị trong Công ty.


Ông Trịnh Văn Đoàn- TV HĐQT-  Tổng giám đốc NBTPC báo cáo 
giải trình về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
Ông Trương Quốc Phúc- Ủy viên HĐQT- Tổng Công ty Phát điện 3- công ty cổ phần phát biểu tại Đại hộiÔng Tống Đức Chính- Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội và lấy biểu quyết của các đại biểu

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí với 03 nội dung như sau:

-  Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 4).

- Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (lần thứ 1).

- Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: mức 5%/vốn điều lệ và dự kiến chi trả trong tháng 01/2019, ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày cụ thể khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định.


TAGS:
Xuất bản: 10/12/2018 03:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC