Previous
Next

Tin NBTPC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, tại hội trường gác 4- nhà điều hành - Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự Đại hội có 20 cổ đông đại điện cho cá nhân và tổ chức sở hữu, đại điện sở hữu và ủy quyền tương đương với 11.636.677/12.865.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,45%.

Về dự Đại hội đại diện Tổng công ty phát điện 3 có Ông Nguyễn Văn Lê- Chủ tịch Tổng Công ty phát điện 3, ông Nguyễn Thanh Trùng Dương- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 3, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đại diện công ty kiểm toán KPMG.                                                                              

Ông Trịnh Văn Đoàn- TV HĐQT-  Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kết quả nhiệm kỳ 2013- 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đã thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị trình đại hội theo quy định: Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những biện pháp và những giải pháp kịp thời, tranh thủ những thời cơ thuận lợi để tập trung cho sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, lâu dài, hiệu quả. Ban Tổng Giám Đốc đã phát động thi đua sản xuất thông qua Hội nghị người lao động, cùng với tập thể người lao động đã nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, phấn đấu tăng doanh thu, giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hài hòa cho tập thể người lao động và các cổ đông.

Đại hội lần này đã thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (lần 3) và Báo cáo dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo nghị định 71 của chính phủ và thông tư 95 của bộ tài chính. Các cổ đông đã thảo luận đóng góp ý kiến và thông qua nghị quyết về:  kế hoạch, phương hướng  nhiệm vụ năm 2018; thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến thù lao thực hiện năm 2018 của HĐQT, BKS.


Ông Nguyễn Văn Lê- Chủ tịch Tổng công ty phát điện 3 phát biểu tại Đại hội


Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Đại hội Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm nhưng ông , bà có tên sau:

Hội đồng Quản trị:

1. Ông Tống Đức Chính                   - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Trịnh Văn Đoàn                    - TV HĐQT -Tổng giám đốc-

3. Ông Lê Đức Chấn                        - TV độc lập HĐQT

4. Ông Quách Vĩnh Bình                  ­ - TV HĐQT

5. Ông Nguyễn Quang Quyền          - TV HĐQT

Ban kiểm soát

1. Bà Phạm Thị Thanh Bình              - Trưởng ban KS

2. Bà Phạm Thị Huyền                     - TV BKS

3. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt        - TV BKSCác thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểuTAGS:
Xuất bản: 14/06/2018 10:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC