Previous
Next

Tin NBTPC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại họi trường gác 4- nhà điều hành - Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tại Đại hội có 18 cổ đông đại điện cho cá nhân và tổ chức sở hữu, đại điện sở hữu và ủy quyền tương đương với 11.636.677/12.865.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,45%.

Về dự Đại hội có Ông Nguyễn Văn Lê- Chủ tịch Tổng Công ty phát điện 3, ông Cao Minh Trung- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 3  các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đại diện công ty kiểm toán KPMG


Ông Trịnh Văn Đoàn- TV HĐQT-  Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Ban điều hành bám sát các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đề ra, thực hiện những biện pháp và những giải pháp kịp thời, tranh thủ những thời cơ thuận lợi để tập trung cho sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, lâu dài, hiệu quả. Ban Tổng Giám Đốc đã phát động thi đua sản xuất thông qua Hội nghị người lao động, cùng với tập thể người lao động đã nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, phấn đấu tăng doanh thu, giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hài hòa cho tập thể người lao động và các cổ đông.

Công ty đã hoàn thành và vượt một số các chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2016 đề ra, cụ thể: Sản lượng điện đạt 312/250 đạt 112%. Tổng doanh thu đạt  668/587 tỷ đồng đạt 113,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 27/13 tỷ đồng đạt 202%; cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 15%.Ông Nguyễn Văn Lê- Chủ tịch Tổng công ty phát điện 3 phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến và thông qua nghị quyết như: Thông qua báo cáo tỉnh hình SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017; thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và thù lao thực hiện năm 2016 của HĐQT, BKS.Ông Tống Đức Chính- Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội

Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện theo cơ chế phát điện Dịch vụ phụ trợ, tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD cũng còn nhiều khó khăn, thiết bị vẫn tiềm ẩn những phát sinh dễ xảy ra sự cố; Giá than vẫn giữ ở mức cao; Chất lượng than cung cấp cho Công ty theo tỷ lệ cám 4 và cám 5 sẽ bị giảm. Sức ép về tối ưu hóa chi phí, nâng cao năm suất lao động phải tiến hành đồng bộ, năng lực cạnh tranh thấp do giá thành sản xuất cao, việc phấn đấu phát sản lượng cao là khó khăn, làm ảnh hưởng tới việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 Nhưng với sự đoàn kết, đồng thuận, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều hành. Công ty sẽ phấn đấu sản suất với sản lượng lớn hơn thực hiện năm 2016. Qua phân tích, đánh giá, dự báo nhu cầu và tình hình thực tế của hệ thống. Bằng các biện pháp mạnh như tập trung củng cố thiết bị đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, hiệu quả; tranh thủ mọi điều kiện để phấn đấu phát tăng sản lượng, tăng doanh thu, thực hành tiết kiệm sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

 

 
TAGS:
Xuất bản: 28/04/2017 09:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC